DISCLAIMER

Onderstaand vindt u de disclaimers voor de website en e-mailberichten van Res & Smit B.V..

E-mail

Aan dit e-mail bericht en eventueel aangehechte bijlagen (attachments) kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of een toezegging ontvangt, zal ook altijd per post het officiële document aan u worden toegezonden. Slechts het origineel heeft juridische status.

This e-mail and appendices (attachments) do not provide any legal rights. In case you receive an e-mail message of a decision or acceptance, it will always be confirmed with an official document by mail. The official document is lawful, liability for this e-mail message (including attachments) is not accepted.

 

Website

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website van Res & Smit gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Res & Smit heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Res & Smit garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Res & Smit wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Res & Smit worden gewijzigd zonder dat Res & Smit hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Res & Smit niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Res & Smit wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Res & Smit is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden via de sociale media kanalen. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Res & Smit is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Res & Smit wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.